Shiva Shambho, Rostros II, 2014


Rostro I, 84 2014         Rostro I, 85 2014         Rostro I, 86 2014          Rostro I, 87 2014

Rostros II, 80 2014          Rostros II, 81 2014        Rostros II, 83 2014         Rostros II, 84 2014

Rostros II, 85 2014          Rostros II, 86 2014       Rostros II, 89 2014          Rostros II, 82 2014

 

 

Rostros II, 88 2014          Rostros II, 90 2014          Rostros II, 91 2014         Rostros II, 92 2014

Rostros II, 93 2014          Rostros II, 94 2014          Rostros II, 95 2014          Rostros II, 96 2014

Rostros II, 97 2014         Rostros II, 98 2014          S.S Rostro 1, julio 2014          S.S Rostro 2, julio 2014

 

 

A rostro 2 2014          A rostro 3 2014          A rostro 5 2014          A rostro 7 2014

A rostro 8 2014         A rostro 11 2014          A rostro 13 2014          A rostro 14 2014

A rostro 16 2014        A rostro 1 2014         A rostro 19 2014          A rostro 20 2014

 

 

A rostro 22 2014       A rostro 21 2014          A rostro 23 2014          A rostro 24 2014

A rostro 29 2014        A rostro 28 2014        A rostro 31 2014        A rostro 32 2014