Shiva Shambho, Rostros I, 2014


Rostro I, 1 2014          Rostro I, 2 2014          Rostro I, 4 2014          Rostro I, 5 2014

Rostro I, 7 2014          Rostro I, 8 2014          Rostro I, 9 2014          Rostro I, 11 2014

Rostro I, 12 2014          Rostro I, 13 2014          Rostro I, 14 2014         Rostro I, 15 2014

 

 

Rostro I, 16 2014           Rostro I, 18 2014          Rostro I, 19 2014         Rostro I, 20 2014

Rostro I, 21 2014          Rostro I, 22 2014          Rostro I, 24 2014         Rostro I, 25 2014

Rostro I, 26 2014          Rostro I, 27 2014           Rostro I, 28 2014          Rostro I, 29 2014

 

 

Rostro I, 30 2014           Rostro I, 31 2014          Rostro I, 32 2014          Rostro I, 34 2014

Rostro I, 35 2014           Rostro I, 37 2014          Rostro I, 38 2014          Rostro I, 39 2014

Rostro I, 42 2014          Rostro I, 43 2014          Rostro I, 44 2014          Rostro I, 45 2014

 

 

Rostro I, 46 2014          Rostro I, 47 2014          Rostro I, 48 2014          Rostro I, 49 2014

Rostro I, 50 2014         Rostro I, 51 2014          Rostro I, 52 2014          Rostro I, 53 2014

Rostro I, 54 2014         Rostro I, 55 2014         Rostro I, 56 2014         Rostro I, 57 2014

 

 

Rostro I, 58 2014         Rostro I, 59 2014         Rostro I, 60 2014         Rostro I, 61 2014

Rostro I, 62 2014         Rostro I, 63 2014         Rostro I, 64 2014          Rostro I, 65 2014

Rostro I, 66 2014         Rostro I, 67 2014         Rostro I, 70 2014         Rostro I, 71 2014

 

 

Rostro I, 72 2014         Rostro I, 73 2014         Rostro I, 74 2014         Rostro I, 75 2014

Rostro I, 76 2014         Rostro I, 77 2014         Rostro I, 78 2014         Rostro I, 79 2014

Rostro I, 80 2014         Rostro I, 81 2014         Rostro I, 82 2014          Rostro I, 83 2014